Hướng dẫn áp dụng định mức hoặc cách tính toán chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng

Thứ năm, 09/11/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5155/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn áp dụng định mức hoặc cách tính toán chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng như nêu tại Văn bản số 10954/UBND-KTNS, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung, tính chất của dự án có ý kiến đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn theo thẩm quyền đã được quy định tại khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5155/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)