Hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Thứ tư, 25/10/2023 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 955/BQLDA-KT ngày 19/9/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4826/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 83 Luật Xây dựng), thẩm định việc lập dự toán xây dựng công trình, sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng, xác định giá trị dự toán xây dựng công trình là một nội dung trong thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

Điều 85 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với việc thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng. Nội dung liên quan đến việc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng được quản lý chi phí theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định này, thẩm tra dự toán xây dựng là công việc thuộc các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp thẩm định dự toán xây dựng (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra), chi phí để chủ đầu tư thực hiện xác định bằng 80% chi phí thẩm tra dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng và bổ sung thêm vào nguồn chi phí quản lý dự án (quy định tại Bảng 1.1 Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD).

3. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, hợp đồng và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4826/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)