Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn trung tâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

Thứ sáu, 29/10/2021 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trung tâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Theo đó, Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trung tâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, với Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn trung tâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030; Cơ quan tổ chức lập quy hoạch UBND huyện M’Đrắk. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch Viện Quy hoạch xây dựng Phát triển nông thôn thuộc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng. Vị trí, ranh giới phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị trấn trung tâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ranh giới lập quy hoạch: Phía Bắc giáp Xã Krông Jing; Phía Nam giáp Xã Cư M’ta; Phía Đông giáp Xã Cư M’ta; Phía Tây giá dãy núi Chư Pá. Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000. Diện tích lập quy hoạch khoảng 613,23 (ha). Tính chất là thị trấn huyện lỵ trung tâm tổng hợp hành chính - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của huyện M’Đrắk; đầu mối giao lưu liên tỉnh phía Đông, giao lưu kinh tế - văn hóa xã hội trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Quy mô đô thị loại V. Mục tiêu quy hoạch xây dựng đô thị M’Đrắk phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường. Làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, cơ sở để lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Giao UBND huyện M’Đrắk có trách nhiệm thực hiện các nội dung hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch cho các chủ đầu tư xây dựng biết, thực hiện; tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, xác định dự án đầu tư xây dựng và xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức công bố quy hoạch theo quy định để tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện và giám sát, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Đồ án Quy hoạch được phê duyệt. Tổ chức cắm mốc và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch được duyệt theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)