Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ năm, 24/12/2020 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng 4 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà - Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”, TCVN “Quy tắc kỹ thuật chung về đo lường, tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng của các dự án”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Sơn Lâm nêu rõ lý do, sự cần thiết của Nhiệm vụ, đồng thời cho biết, việc xây dựng các TCVN nêu trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát tuân thủ các quy định của QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế.

Theo ThS. Nguyễn Sơn Lâm, 4 tiêu chuẩn được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn gốc BS EN 16231:2012, ISO 52000-1:2017, ISO 52003-1:2017, ISO 17741:2016 và các tài liệu nước ngoài liên quan. Nhóm nghiên cứu cũng tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất các thuật ngữ, định nghĩa.

Đối với dự thảo TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, nhóm nghiên cứu bổ sung phụ lục G do nhận thấy tiêu chuẩn gốc tuy đã xây dựng các bước tổng quát của quá trình xác định định mức hiệu suất năng lượng, song không đưa ra cách tính toán cụ thể định mức hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà, do đó không thể xác định được định mức hiệu suất năng lượng cho các tòa nhà xây dựng mới. ThS. Nguyễn Sơn Lâm cho biết: việc bổ sung phụ lục này đồng thời tạo cơ sở để triển khai thực hiện TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”.

Theo nhận xét của Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng. Các bản dịch sát nghĩa và đảm bảo chất lượng. Hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định. Hội đồng cũng nhất trí với việc bổ sung phụ lục G vào TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”.

Để nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng nhất quán thuật ngữ khoa học giữa các dự thảo tiêu chuẩn và với các tiêu chuẩn khác nằm trong hệ thống TCVN, Việt hóa tối đa trong quá trình biên dịch, chỉnh sửa một số lỗi in ấn, chế bản, đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc IBST thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)