Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi đơn vị tư vấn thiết kế - dự toán giải thể

Ngày cập nhật: 27/10/2022

Hỏi: (Quoc Huy - quochuy09kx1@gmail.com)

Đơn vị chúng tôi là CĐT dự án hạ tầng kỹ thuật cấp III. Quá trình thực hiện, hạng mục GPMB kéo dài do nguồn vốn và phức tạp nên dẫn đến phải điều chỉnh chi phí GPMB và chi phí dự phòng phù hợp với thời điểm đền bù (tổng mức đầu tư tăng -> phải điều chỉnh lại dự toán)- Đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và đang thực hiện lập điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong thời gian thực hiện GPMB, thì đợn vị Tư vấn thiết kế bản vẻ thi công - dự toán đã giải thể (chí phí đã quyết toán 100%) và dữ liệu về dự án đã thất lạc, file bản vẽ không sử dụng được. Xin hỏi: thủ tục pháp lý như thế nào để CĐT thuê đơn vị khác lập bản vẻ thi công - dự toán điều chỉnh không ạ? Và quy định ở văn bản pháp lý nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 27 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) và quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng và nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng (trong đó có nhà thầu thiết kế xây dựng công trình) có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ công việc do mình thực hiện. Do vậy, việc hồ sơ thiết kế xây dựng (đã được nghiệm thu, quyết toán) bị thất lạc, không sử dụng được như nội dung câu hỏi của Quý Công dân cần phải được báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan.

Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng mới (sau khi xử lý hậu quả như nêu trên và được cấp có thẩm quyền chấp thuận) phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng