Chuyển đổi số đưa Đà Nẵng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0(21/06/2021)

Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở vật chất mà chính là thay đổi tư duy. Với tiềm năng, kinh nghiệm và lợi thế sẵn có, thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Tìm theo ngày :