Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2024 – Lần 2(20/09/2023)

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 770/QĐ-BXD ngày 27/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2024; Theo Thông báo số 92/TB-BXD ngày 27/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2024 (Thông báo số 92), Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo quy định - lần 2 (đối với các nhiệm vụ đã đăng tại Thông báo số 92 nhưng chưa nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ gửi quá hạn), như sau:

12345...40
Tìm theo ngày :