• Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Họ và tên: Nguyễn Đình Toàn

Ngày sinh: 19-10-1960.

Quê quán: Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.

Chỗ ở hiện nay: Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kiến trúc.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngoại ngữ: Anh C, Pháp C.

Ngày vào Đảng: 21/03/2003.

Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Chức năng nhiệm vụ:

1. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật;

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao;

- Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng trong lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện Kiến trúc quốc gia; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

 

(Trích Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020)