Thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại xã An Thịnh

Thứ năm, 09/06/2022 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2062/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

1. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở:

Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, sử dụng nguồn vốn khác và đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại văn bản số 276/HĐXD-QLDA ngày 22/10/2021.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì “Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn” thuộc đối tượng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Tại mục III.2 bảng Danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng của Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xử lý chất thải rắn từ cấp II trở lên thuộc danh mục này.

Khu xử lý chất thải rắn huyện Lương Tài đã được xác định trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; được xác định trong Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; và được cập nhật trong điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Thịnh, huyện Lương Tài tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài.

Như vậy, Dự án thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng:

Thực hiện theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2062-BXD-HTKT_09062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2062/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)