Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 29/09/2021 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4020/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Đối với việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (gồm nội dung thiết kế điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của dự án sau khi điều chỉnh) như nêu tại Văn bản của Quý Sở, người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định đã nêu và quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4020-BXD-HDXD_29092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4020/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)