Rà soát, xây dựng danh mục công trình nhà cổ, công trình kiến trúc có giá trị xây dựng

Thứ năm, 23/09/2021 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3948/BXD-KTXD gửi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc rà soát, xây dựng danh mục công trình nhà cổ, công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, thì các công trình kiến trúc có giá trị đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa được quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Các công trình kiến trúc có giá trị không thuộc quy định nói trên được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, đánh giá hằng năm, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị để tổ chức quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Kiến trúc 2019).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phân loại công trình kiến trúc có giá trị, quyết định biện pháp, kinh phí thực hiện để quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của công trình kiến trúc theo quy định khoản 2 Điều 4 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Do đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3948-BXD-KTXD_23092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3948/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)