Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thứ hai, 13/09/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3693/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng cấp tỉnh theo Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng.

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. Theo đó, Danh mục công trình phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình được quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

Việc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được căn cứ theo các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 và căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương. Theo đó, cơ quan nhà nước cấp trên khi phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới phải đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp, ủy quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3693-BXD-GD_13092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3693/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)