Hướng dẫn Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh xác định cấp công trình

Thứ sáu, 20/08/2021 17:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/2021/CV-KSWP ngày 23/7/2021 của Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh về việc đề nghị hướng dẫn xác định cấp công trình để áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với Dự án Nhà máy điện gió AMACAO Quảng Trị 1.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3336/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu tại văn bản số 17/2021/CV-KSWP thì Dự án điện gió có tổng công suất 49,2MW, bao gồm: (1) Trang trại điện gió là tổ hợp 12 trụ tuabin gió với tổng công suất 49,2MW; (2) Đường dây truyền tải điện 35KV từ Nhà máy điện gió về Trạm biến áp 35/220KV; (3) Trạm biến áp 35/220KV; (4) Đường dây truyền tải điện 220KV từ Trạm biến áp 35/220KV về Trạm 110/220KV Lao Bảo (do đơn vị khác đầu tư xây dựng); (5) Các công trình đường giao thông nội bộ và nhà quản lý vận hành.

Theo các quy định nêu tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì Dự án Nhà máy điện gió AMACAO Quảng Trị 1 là dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp và Dự án gồm các loại công trình sau: Công trình công nghiệp (Trang trại điện gió, trạm biến áp, đường dây truyền tải điện là các công trình năng lượng trong nhóm công trình công nghiệp), công trình giao thông (Đường giao thông nội bộ) và công trình dân dụng (Nhà quản lý vận hành) và có thể có các loại công trình khác.

Việc xác định cấp công trình để áp dụng trong quản lý các hoạt động xây dựng như sau:

Trường hợp các hoạt động xây dựng được thực hiện phù hợp với hiệu lực thi hành của các Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BXD) của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

Cấp công trình sử dụng để xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD, cấp công trình theo quy mô công suất của Trang trại điện gió (là tổ hợp công trình chính với tổng công suất 49,2MW) được sử dụng và cấp công trình xác định theo các quy định nêu tại điểm a khoản 1 Điều 2 và mục 1.5 Phụ lục I Thông tư số 07/2019/TT-BXD là cấp II.

Cấp công trình sử dụng để quản lý các hoạt động xây dựng khác nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD phải được xác định cho từng công trình thuộc Dự án (Đường dây truyền tải điện, Trạm biến áp, Đường giao thông nội bộ, Nhà quản lý điều hành và các công trình khác) và việc áp dụng cấp công trình thực hiện theo các quy định nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Trường hợp các hoạt động xây dựng được thực hiện phù hợp với hiệu lực thi hành của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 (có hiệu lực từ ngày 15/8/2021) của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

Cấp công trình sử dụng để xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD, cấp công trình theo quy mô công suất của Trang trại điện gió (là tổ hợp công trình chính với tổng công suất 49,2MW) được sử dụng và cấp công trình xác định theo các quy định nêu tại điểm a khoản 3 Điều 2 và điểm 1.2.5.4 mục 1.2.5 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD là cấp II.

Cấp công trình sử dụng để quản lý các hoạt động xây dựng khác nêu tại khoản b đến n Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD phải được xác định cho từng công trình, tổ hợp công trình, dây chuyền công nghệ thuộc Dự án (Đường dây truyền tải điện, Trạm biến áp, Đường giao thông nội bộ, Nhà quản lý điều hành và các công trình khác) và việc áp dụng cấp công trình thực hiện theo các quy định nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3336-BXD-GD_20082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3336/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)