Bộ Xây dựng cho ý kiến về quá trình đàm phán Hợp đồng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Thứ sáu, 14/05/2021 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1666/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về một số vấn đề trong quá trình đàm phán Hợp đồng Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (sau đây gọi là Dự án).

1. Việc đàm phán, ký kết hợp đồng thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần phù hợp với các nội dung tại Chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật áp dụng cho dự án tương ứng với từng thời kỳ.

2. Việc triển khai Dự án đã được Chính phủ quyết nghị tại Nghị quyết số 20/NQ-CP; điều kiện chuyển tiếp của các văn bản quy phạm pháp luật về PPP đã được quy định cụ thể tại Điều 101 Luật PPP, Điều 25 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP và Điều 91 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ các quy định này để áp dụng vào quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng PPP cho phù hợp.

3. Trường hợp Hợp đồng Dự án áp dụng quy định tại Luật PPP và các Nghị định hướng dẫn thì phải đảm bảo nguyên tắc không dẫn đến điều chỉnh Chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quá trình đấu thầu Nhà đầu tư.

4. Những nội dung đàm phán phải được thống nhất và quy định cụ thể tại Hợp đồng Dự án ký kết giữa các bên, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể có liên quan, tránh thất thoát, lãng phí vốn nhà nước, giảm hiệu quả đầu tư của dự án và phát sinh khiếu kiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1666-BXD-KTXD_14052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1666/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)