Chỉ số giá xây dựng gói thầu số 1b – Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Thứ ba, 11/05/2021 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1566/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ số giá xây dựng gói thầu số 1b thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng cho Dự án, Bộ Xây dựng đã có các văn bản: số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017, số 2842/BXD-KTXD ngày 24/11/2017, số 871/BXD-KTXD ngày 03/3/2020, số 3294/BXD-KTXD ngày 08/7/2020.

3.  Về chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1b:

- Theo hồ sơ, tài liệu gửi kèm văn bản số 2479/BQLĐSĐT-QLDA1: hợp đồng xây dựng số 175/HĐ-BQLĐSĐT, gói thầu số 1b đoạn ngầm từ ga Nhà hát thành phố - Ba Son được ký kết ngày 21/7/2014, do vậy hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trường hợp điều ước, hiệp định vay vốn của Dự án không quy định cụ thể về chỉ số giá áp dụng cho hợp đồng thì phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD đã quy định: có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố, nhưng sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng.

- Tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD đã quy định: đối với các công trình đặc thù chưa có trong chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố thì chủ đầu tư xác định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác định chỉ số giá xây dựng theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng để áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng.

- Đối với chỉ số giá xây dựng công trình theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chưa có trong danh mục chỉ số giá do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực xác định theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD và quyết định áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

Như vậy, Chủ đầu tư căn cứ nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết, pháp luật áp dụng cho hợp đồng để phân tích, đánh giá sự phù hợp về nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng làm cơ sở quyết định áp dụng nguồn chỉ số giá xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực tính toán xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và chịu toàn bộ trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Theo nội dung văn bản số 2479/BQLĐSĐT-QLDA1, Ban quản lý, Liên danh SMJO (nhà thầu gói thầu số 1b), Tư vấn NJPT (đại diện Chủ đầu tư), Viện Khoa học Kinh tế xây dựng (Tư vấn độc lập) đã tiến hành rà soát, tính toán và thống nhất áp dụng chỉ số giá do Tổng cục Thống kê ban hành để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1b. Tại hồ sơ gửi kèm văn bản số 2479/BQLĐSĐT-QLDA1, các chỉ số giá thống nhất áp dụng là do Trung tâm Dữ liệu và dịch vụ thống kê – Tổng cục Thống kê cung cấp. Chỉ số giá này được xác định trên cơ sở phương pháp xác định chỉ số giá tiêu dùng, phản ánh mức độ biến động giá tiêu dùng, thường sử dụng phổ biến để tính toán sức mua thị trường, mức độ lạm phát, điều chỉnh tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Vì vậy, Chủ đầu tư cần xem xét lại cơ sở pháp lý của chỉ số giá nêu trên có phải là chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để điều chỉnh giá hợp đồng hay không; đồng thời nghiên cứu đánh giá về sự phù hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng để đảm bảo tính khách quan cho các bên tham gia hợp đồng, phù hợp với mức biến động giá xây dựng thực tiễn thị trường xây dựng và đúng quy định pháp luật.

5. Về chỉ số giá xây dựng gửi kèm văn bản số 2479/BQLĐSĐT-QLDA1:

- Đối với chỉ số giá do đơn vị tư vấn độc lập tính toán: khi tính toán chỉ số giá nhân công, chỉ số giá máy thi công xây dựng, đơn vị tư vấn căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ là không phù hợp với quy định về phương pháp tính toán chỉ số giá quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Nội dung này Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 3294/BXD-KTXD.

- Đối với đề xuất áp dụng chỉ số giá tiêu dùng của Trung tâm dữ liệu và dịch vụ thống kê – Tổng cục Thống kê cung cấp để xác định mức biến động giá nhân công xây dựng khi chưa có đánh giá về sự phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng là chưa phù hợp với quy định.

Ban Quản lý đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để phân tích, đánh giá, quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc áp dụng nguồn chỉ số giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ sở triển khai thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1566-BXD-KTXD_11052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1566/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)