Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021

Thứ ba, 11/05/2021 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1562/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021.

Thực hiện Văn bản số 452/BVHTTDL-GĐ ngày 05/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2021, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực thi thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về công tác gia đình.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-BXD ngày 24/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình” trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5 - 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

2. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Các cơ quan, báo chí của Bộ (Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng) tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật có liên quan về công tác gia đình trên các phương tiện truyền thông của Bộ; ưu tiên thời lượng, tăng tần suất, tin bài và thông tin hoạt động về công tác gia đình của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

3. Phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình

Triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế tổ chức in và phát hành tài liệu tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng phóng sự tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đối với người lao động, góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của người lao động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về công tác gia đình.

Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn trên và gửi Báo cáo sơ kết công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2021 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/6/2021, gửi Báo cáo tổng kết công tác gia đình năm 2021 trước ngày 15/12/2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1562-BXD-TCCB_11052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1562/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)