Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận

Thứ năm, 31/12/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị quan tâm có chính sách đối với quy hoạch khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý dân cư của các cấp chính quyền đồng thời thuận lợi đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tốt phát triển kinh tế xã hội và giảm áp lực đầu tư của ngân sách nhà nước cho các vùng dân cư tự phát”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 6359/BXD-QHKT ngày 31/12/2020 trả lời như sau:

1. Theo các quy định hiện hành tại các Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng làm cơ sở hình thành các khu đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương. Đồng thời, các chỉ tiêu đất đai dành cho công cộng (trong đó có chức năng công viên, đất thể dục thể thao, vui chơi giải trí...), các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch đã được quy định đầy đủ tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định đầy đủ cho việc đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đảm bảo phát triển bền vững, quyền lợi của người dân.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết số 83/20019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 với các nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; tăng cường hướng dẫn, đốn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch như sau:

a) Nâng cao chất lượng quy hoạch:

- Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai, hoàn thành đề án “Đổi mới công tác lý luận, phương pháp luận về phát triển đô thị, quy hoạch đô thị”; đề án “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và công cụ quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch theo thẩm quyền.

b) Đảm bảo việc lập và triển khai đồng bộ các loại quy hoạch:

- Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt; lập và phê duyệt đồng bộ các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, đảm bảo đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và các công trình đô thị khác.

c) Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch:

- Bộ Xây dựng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định các quy hoạch theo thẩm quyền, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý và công tác đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

d) Xây dựng cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu, hoàn thiện quy định về hệ thống bản vẽ hồ sơ quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện và công tác quản lý.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng trang thông tin quy hoạch của địa phương và cập nhật, đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia.

3. Về kinh phí cho công tác quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 “Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh” và Khoản 1 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 “Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây dựng”. Như vậy, về cơ bản kinh phí dành cho công tác lập quy hoạch do Nhà nước đảm bảo.

Hiện nay khả năng bố trí ngân sách của một số địa phương cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn hạn chế. Vì vậy nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, tại Khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Việc tài trợ quy hoạch dựa trên nguyên tắc cơ bản là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Định mức kinh phí lập quy hoạch cần phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6359/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)