Xác định các thông số đầu vào thiết kế tải trọng gió và động đất theo tiêu chuẩn ASCE 7-16 cho Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II

Thứ ba, 14/12/2021 18:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5182/BXD-KHCN gửi Liên danh Doosan – Samsung – Thầu thực hiện công việc thiết kế mua sắm trang thiết bị xây dựng cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II tại Thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh về việc xác định các thông số đầu vào thiết kế tải trọng gió và động đất theo tiêu chuẩn ASCE 7-16 cho Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II.

1. Về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có hiệu lực. Trong trường hợp này, số liệu động đất là trị số đỉnh gia tốc nền phải lấy đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (sau đây gọi tắt là QCVN 02).

- Theo Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).

- Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng do mình quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về việc sử dụng số liệu đầu vào:

- Số liệu về động đất: Việc sử dụng bản đồ phân vùng động đất tỷ lệ 1:1.000.000 của QCVN 02 để xác định giá trị đỉnh gia tốc nền tham chiếu là phù hợp với các quy định của QCVN 02.

- Số liệu về gió: Việc lựa chọn vùng gió IV.B cho địa điểm xây dựng dự án trên là phù hợp với quy định của QCVN 02.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5182-BXD-KHCN_14122021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5182/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)