Giải đáp vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD

Thứ năm, 06/05/2021 11:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1482/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc giải đáp vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD.

1. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (SP HH VLXD) nhập khẩu:

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định:

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng SP HH VLXD nhập khẩu là Sở Xây dựng địa phương.

2. SP HH VLXD cần được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận là toàn bộ các sản phẩm hàng hóa trong danh mục bảng 1 phần II QCVN 16:2019/BXD

3. Kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với SP HH VLXD nhập khẩu:

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 giải quyết theo quy định.

4.  Về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trong đó có SP HH VLXD được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu kiến nghị của Quý Sở để tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1482-BXD-KHCN_05052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1482/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)