Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM”

Thứ năm, 09/07/2020 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM”.Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Đình Hiếu cho biết, việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng để nguồn vốn đầu tư (nhất là nguồn vốn nhà nước) được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo sự tăng trưởng. Vì vậy, xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM là đặc biệt cần thiết nhằm làm rõ căn cứ đánh giá, nhận biết nội dung, yêu cầu quá trình triển khai áp dụng BIM.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ tiêu chí nhằm giúp các chủ đầu tư nhận biết, theo dõi, đánh giá quá trình áp dụng BIM, qua đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện, nâng cao chất lượng quá trình triển khai, áp dụng BIM cho dự án. Kết quả đánh giá theo tiêu chí đồng thời là cơ sở để Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng tổng kết, hoàn thiện các hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc áp dụng rộng rãi BIM trong lĩnh vực xây dựng.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp: Thu thập, tổng hợp tài liệu trong nước có liên quan nhằm phục vụ đề tài; nghiên cứu lý luận; Phương pháp đánh giá; Tham vấn ý kiến một số đơn vị, tổ chức, cá nhân về tính phù hợp của các tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM cho dự án.

Nội dung Báo cáo tổng kết đề tài bao gồm các chương: Cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng; Thực trạng về công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại một số dự án; Đề xuất tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM các dự án thí điểm; Kết luận, kiến nghị; Phụ lục 1, 2, 3.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kiến nghị: Trên cơ sở kết quả đề tài, Bộ Xây dựng công bố, áp dụng các tiêu chí đối với việc giám sát, đánh giá kết quả áp dụng BIM tại các dự án thí điểm; tiếp tục tổ chức theo dõi tình hình thực hiện BIM để xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phù hợp với từng thời kỳ để công bố rộng rãi phương pháp đánh giá việc áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng; tổ chức nghiên cứu để định lượng hóa một số chỉ tiêu lợi ích áp dụng BIM làm cơ sở đánh giá hiệu quả việc áp dụng BIM cho dự án.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo tổng kết đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng có những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Minh Long đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu Viện Kinh tế xây dựng trong quá trình thực hiện đề tài. Báo cáo tổng kết đề tài có nội dung phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần xem xét, bố cục sản phẩm đề tài theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, sử dụng thống nhất và chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, lưu ý các lỗi chế bản, lỗi đánh máy, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)