Ủy quyền thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ ba, 24/08/2021 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2637/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 21/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc uỷ quyền thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy Tháp Chàm công suất 52.000m3/ngày đêm lên 120.000m3/ngày đêm.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3399/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 2637/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 21/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà máy Tháp Chàm công suất 52.000m3/ngày đêm lên 120.000m3/ngày đêm là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án nhóm B, có công trình cấp I. Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 3268/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 22/10/2018; Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 400/QĐ-CNNT ngày 05/7/2019. Ngày 29/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 3908/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh, mở rộng quy mô diện tích Nhà máy nước Tháp Chàm.

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có quy định về nội dung ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại khoản 4 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 8 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)  và khoản 12 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cần thông báo với chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3399-BXD-HDXD_24082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3399/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)