Hướng dẫn xác định mức lương chuyên gia trong dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Thứ tư, 06/10/2021 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4143/BXD-KTXD gửi Ban QLDA Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân về việc hướng dẫn xác định mức lương chuyên gia trong dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/20212 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định bằng cách lập dự toán hoặc trên cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam. Để lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo quy định nêu trên, mức lương chuyên gia có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức lương của các hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc tư vấn có tính chất tương tự tại Việt Nam, phù hợp với mặt bằng tiền lương tư vấn trong khu vực, quốc gia mà chuyên gia tư vấn đăng ký quốc tịch và trên thế giới, tương ứng với trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia.

Ban QLDA Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân đánh giá sự phù hợp để xem xét quyết định việc tham khảo mức lương chuyên gia nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam để xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân như đề cập tại văn bản số 34/CV-BQLDA.

Việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021). Việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4143-BXD-KTXD_06102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4143/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)