Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Thứ sáu, 28/05/2021 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1946/BXD-HTKT về việc thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

1. Tại thời điểm Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa) trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình của 02 Gói thầu còn lại của dự án tại Tờ trình số 1458/TTr-BQL ngày 05/11/2020 và Tờ trình số 1876/TTr-BQL ngày 29/12/2020, việc Sở Xây dựng Khánh Hòa thực hiện thẩm định trên cơ sở văn bản số 22/BXD-HTKT ngày 26/5/2017 của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung “Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án”, về cơ bản là phù hợp với quy định tại khoản khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 (sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015).

Theo đó, việc tiếp tục thực hiện thẩm định của Sở Xây dựng Khánh Hòa được thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “Công trình xây dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 03 tháng 3 năm 2021)..., đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và không thuộc phạm vi áp dụng quy định của Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, việc thẩm định được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành”.

2. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có quy định về nội dung ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại khoản 4 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 8 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)  và khoản 12 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền. Theo đó, trường hợp công trình xây dựng của dự án trình Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở sau ngày 01tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cần thông báo với Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1946-BXD-HTKT_28052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1946/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)