Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Thứ tư, 10/01/2024 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng năm 2024

Nhà ở thương mại, tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn được chủ đầu tư, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng và cung cấp khoảng 4.424 lô đất nền đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng.

Nhà ở xã hội, tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư mới, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án nhà ở xã hội trong năm 2024 để cung cấp sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch trong năm 2025 hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 2021-2025.

Nhà ở công vụ, thực hiện rà soát, xác định cụ thể các vị trí để thực hiện đầu tư xây dựng 184 căn nhà ở công vụ để bố trí cho giáo viên tới công tác tại khu vực nông thôn, các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và hải đảo; diện tính sử dụng bình quân 40 m2/căn.

Nhà ở phục vụ tái định cư, không thực hiện đầu tư xây dựng quỹ nhà ở để bố trí tái định cư mà thực hiện các dự án đầu tư công xây dựng hệ thống hạ tầng, tạo lập quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho người dân.

Việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án trong năm 2024, căn cứ theo nguồn vốn được phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024 để thực hiện.

Hỗ trợ xây mới nhà ở theo chương trình mục tiêu, tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, phấn đấu dự kiến tăng thêm khoảng 6.600 căn nhà do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trong năm 2024 với tổng diện tích sàn tăng thêm khoảng 1.188.700 m2.

Diện tích đất ở để xây dựng nhà ở trong năm 2024 được xác định khoảng 66,04 ha, tính toán trên cơ sở diện tích sàn nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm 2024 là 1.188.700 m2 và số tầng bình quân 2 tầng, mật độ xây dựng 90%.

Nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở

Nguồn vốn để hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm 2024 được tính toán khoảng 8.380,34 tỷ đồng trên cơ sở diện tích sàn nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm là 1.188.700 m2 và suất vốn đầu tư bình quân 7,05 triệu đồng/m2 sàn. Đây là nguồn vốn các hộ gia đình, cá nhân chi trả để tự xây dựng nhà ở thuộc sở hữu.

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng tại các dự án cần đảm bảo bố trí phù hợp với tiến độ thực hiện để đảm bảo lượng sản phẩm đủ điều kiện giao dịch trong năm 2024.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu sẽ căn cứ theo nguồn vốn Ngân sách Trung ương phân bổ để thực hiện.

Tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát theo các vị trí phát triển nhà ở trong quý III hàng năm để cập nhật, bổ sung danh mục các vị trí dự kiến kêu gọi đầu tư vào kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm; cập nhật nội dung bố trí nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở vào kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Cập nhật kế hoạch hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; xác định nhu cầu thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ và cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở chung của tỉnh.

Triển khai xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ. Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để các tổ chức, cá nhân khai thác thông tin nhằm định hướng đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

 Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở đã và đang triển khai thực hiện để cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cân đối quỹ đất phát triển nhà ở và chuẩn bị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh và phối hợp cung cấp thông tin về tình hình giao dịch đất ở để cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xây dựng nhà ở trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Thực hiện báo cáo định kỳ về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn trong năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, tổng hợp theo định kỳ hàng quý về biến động nhà ở trên địa bàn, bao gồm số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới, nhà ở phá dỡ. Định kỳ tháng 10 hàng năm thực hiện tổng hợp, ước tính biến động về nhà ở trong năm và gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

Trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có trách nhiệm phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 Thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đúng theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ, xử lý theo quy định.

 Trách nhiệm của các hộ gia đình, cá nhân

Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhà trọ để cho thuê phải đăng ký kinh doanh; đảm bảo tuân thủ các quy định và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; bố trí cho thuê ở trọ đảm bảo diện tích tối thiểu đạt 8m2 sàn/người; yêu cầu người thuê trọ thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)