Quảng Ngãi: Ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 16/07/2021 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định này quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý tiến độ và chất lượng công trình; thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành.

Quản lý dự án không có cấu phần xây dựng: Thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án: Đối với dự án do UBND tỉnh quản lý là nhóm A, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định (do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với dự án nhóm B, C, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án do UBND cấp huyện quản lý, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định dự án, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

Dự án do UBND cấp xã quản lý, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định dự án, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán dự án: Đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do UBND tỉnh quản lý: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định.

Đối với dự án do UBND cấp huyện quản lý, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì thẩm định.

Đối với dự án do UBND cấp xã quản lý, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì thẩm định.

Ngoài ra, quy định cụ thể về quản lý dự án có cấu phần xây dựng như: Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý tiến độ và chất lượng công trình xây dựng; tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng; quyết toán dự án hoàn thành; trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư; xử lý vi phạm đối với nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn xây dựng công trình và tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,...

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)