Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 13/12/2021 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến qua văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Trên thực tế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng xã đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, quá trình triển khai theo quy hoạch được duyệt có những bất cập, chưa phù hợp với thực tế nên cần thiết điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ xem xét hướng dẫn cụ thể đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã để địa phương có cơ sở triển khai kịp thời việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế -  xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5157/BXD-QHKT trả lời như sau:

Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến quy hoạch chưa quy định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Bắc Kạn, để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật ngành xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5157/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)