Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 10/12/2021 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021  với nội dung kiến nghị: “Qua thanh tra việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công theo Quyết định số 118- TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118-TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở cho thấy: trong quá trình thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng đã phát hiện rất nhiều trường hợp lợi dụng chính sách, nhờ những người có công làm giả hồ sơ nhằm trốn thuế tiền sử dụng đất. Kiến nghị Chính phủ xem xét sớm tiến hành tổng kết việc thực hiện chính sách này để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tránh bị lợi dụng, gây thất thoát ngân sách”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5115/BXD-QLN trả lời như sau:

1. Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện qua từng thời kỳ. Từ năm 1996 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như: Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn như: (i) Thông tư số 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 về hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ; (iii) Thông tư số 09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã ban hành Luật Nhà ở 2014, trong đó quy định tùy từng trường hợp người có công với cách mạng được hỗ trợ giao đất ở, miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Các chính sách này đã và đang giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình người có công với cách mạng ổn định, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trên cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổng kết thực hiện các chính sách nêu trên (theo văn bản số 68/BC-BXD ngày 29/5/2019).

Trên cơ sở đó, ngày 01/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 786/TTg-CN giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021). Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

3. Ngày 06/4/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2408/VPCP-KGVX về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đất ở.

4.  Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, tránh để các đối tượng trục lợi chính sách.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5115/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)