Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ năm, 18/03/2021 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung khái niệm về 2 loại dự án đầu tư khu đô thị và đầu tư xây dựng nhà ở để các địa phương có cơ sở phân loại và thực hiện vì trình tự, nội dung thực hiện 2 loại dự án trên khác nhau, các quy định tại Luật Nhà ở và Luật Xây dựng chưa có sự phân định rõ ràng”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 863/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, theo đó, đã bổ sung quy định về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH14 với các nội dung: dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là một trong các hình thức phát triển nhà ở; việc đầu tư xây dựng khu đô thị (có nhà ở) phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở được quy định tại mục VI. Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Phân loại dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình, cụ thể như sau:

“1. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

a) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở;

b) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.”

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm phân định rõ ràng giữa dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng nhà ở, làm cơ sở thực hiện các nội dung quy định pháp luật chỉ điều tiết riêng đối với khu đô thị và các nội dung theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, về nhà ở cần thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 863/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)