Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 02/02/2021 13:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 346/BXD-HTKT trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 giao Bộ Xây dựng xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn; nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước”; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, giao Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí đánh giá và quy định chứng nhận công trình bảo đảm cấp nước an toàn, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và xây dựng Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch cấp nước an toàn và Sổ tay hướng dẫn đánh giá kế hoạch cấp nước an toàn; tổ chức đào tạo, tập huấn các cơ quan, đơn vị cấp nước tại địa phương để triển khai thực hiện. Nội dung sổ tay hướng dẫn đã thể hiện các tiêu chí, nội dung đánh giá, giám sát, kiểm tra về kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước. Hiện nay, nhiều đơn vị cấp nước đã lập kế hoạch cấp nước an toàn và tổ chức triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và kiểm soát các nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong cung cấp nước sạch.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại các địa phương; xây dựng hoàn thiện chỉ số đánh giá, quy định chứng nhận công trình bảo đảm cấp nước an toàn và pháp lý hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật về cấp nước, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động cấp nước và kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 346/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)