Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ năm, 22/01/2015 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 123/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước nội dung kiến nghị cụ thể như sau:

1. “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định chi phí lập và thẩm định Chương trình phát triển đô thị, đề án nâng cấp đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để địa phương có cơ sở pháp lý trong việc lập và thẩm định dự toán Chương trình phát triển đô thị, đề án nâng cấp đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị”.

Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị, ngày 25/8/2014 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Theo đó, chi phí lập và thẩm định Chương trình phát triển đô thị được quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị được quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị.

Việc lập và thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ đã được các địa phương dần triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu nhằm xây dựng phương pháp xác định chi phí lập và thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phù hợp với thực tế thực hiện. Trong thời gian chưa ban hành quy định cụ thể, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2563/BXD-KTXD ngày 14/10/2014 hướng dẫn tạm thời về cách xác định các chi phí này để các địa phương tổ chức thực hiện (gửi kèm theo văn bản này).

2. “Ngày 21/12/2012 UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn số 4529/UBND-KTN gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung vào danh mục nâng loại đô thị Quốc gia với danh mục các đô thị nâng loại trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thị xã Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, thị trấn Chơn Thành. Danh mục các đô thị hình thành mới: Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản; thị trấn Phú Hưng, huyện Bù Gia Mập; thị trấn Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, nhưng đến thời điểm hiện nay tỉnh Bình Phước vẫn chưa nhận được phúc đáp của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét, trả lời”.

Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:

Ngày 07/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 kèm theo phụ lục danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020.

Ngày 21/12/2012, UBND tỉnh Bình Phước có công văn số 4529/UBND-KTN đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục nâng loại đô thị (theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg). Danh mục đề xuất này chưa thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh đến năm 2020 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 07/4/2005 (đang còn hiệu lực). Tại thời điểm này, UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Bình Phước (theo Báo cáo của Sở Xây dựng số 1014/BC-SXD ngày 13/12/2012) và đến ngày 01/7/2014 UBND tỉnh Bình Phước mới ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước. Do đó, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở pháp lý để cập nhật, bổ sung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1004/BXD-PTĐT ngày 31/5/2013 về việc đề xuất triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg tại địa phương, ngày 27/6/2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản số 2045/UBND-KTN về việc đề xuất kế hoạch triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020 trên cơ sở đề xuất của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, dự kiến sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2015. Năm 2014, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định và ban hành Quyết định số 1388/QĐ-BXD ngày 25/11/2014 công nhận thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là đô thị loại III.

Để có cơ sở điều chỉnh danh mục đối với các đô thị dự kiến nâng loại như thị xã Phước Long, thị xã Bình Long là đô thị loại III, thị trấn Chơn Thành là đô thị loại IV trong giai đoạn 2015-2020 và các đô thị hình thành mới trong giai đoạn 2013-2020 như đề xuất, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước:

- Nghiên cứu, thống nhất số liệu về tình hình phát triển đô thị trên toàn tỉnh (các văn bản số 1025/SXD-HTKT&PTĐT ngày 20/12/2011; số 4529/UBND-KTN ngày 21/12/2012; số 2045/UBND-KTN ngày 27/6/2013 gửi Bộ Xây dựng chưa thống nhất).

- Căn cứ quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh (Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/7/2014) khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị làm cơ sở đề xuất điều chỉnh danh mục phù hợp với các định hướng và điều kiện thực tế phát triển đô thị của tỉnh.

3. “Hiện nay, Sở Xây dựng đang tham mưu lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn, trong đó có thị xã Đồng Xoài. Do tình hình khó khăn chung của tỉnh, không có kinh phí cho việc lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài, đồng thời hiện nay Đồng Xoài đang tổ chức lập quy hoạch phân khu nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện việc đề xuất các dự án đầu tư phát triển đô thị cụ thể. Do đó đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận đối với các đô thị chưa có quy hoạch phân khu thì chỉ dựa trên quy hoạch chung để lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị”.

Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:

Mục đích của việc xác định khu vực phát triển đô thị là để tập trung đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, tránh lãng phí nguồn lực để đô thị phát triển đồng bộ, bền vững.

Việc lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 8, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị: “Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị,…” Mặt khác, Điều 48 của Nghị định này cũng đã quy định: “Trường hợp các đô thị đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, chương trình phát triển đô thị kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và chương trình phát triển đô thị để phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và làm cơ sở để xác định khu vực phát triển đô thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này”.

Theo các quy định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tổ chức thực hiện.

4. “Tại điểm a, khoản 6, Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Trong đó, quy định mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này.

Tuy nhiên, Nghị định 121/2013/NĐ-CP chưa quy định hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với các hành vi xây dựng công trình khác ở đô thị không có giấy phép. Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ xem xét sớm bổ sung quy định hành vi vi phạm và mức phạt đối với hành vi xây dựng công trình khác ở đô thị không có giấy phép để địa phương có cơ sở thực hiện.

Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ có văn bản hướng dẫn rõ về hành vi “xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng” theo quy định tại Điểm a, Khoản 7 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ để tạo cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện công tác quản lý”.

Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:

Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ đã có quy định phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này.

Công trình khác quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP là những công trình không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) hay công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 6 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP).

Các công trình khác xây dựng không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây đựng đang chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, trong đó có bổ sung các quy định về hành vi vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Nghị định được ban hành sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp xây dựng công trình không được phép xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 123/BXD-KTXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)