Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án áp dụng thực hiện theo cơ chế đặc thù

Thứ ba, 18/06/2024 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/5/2024, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1602/SXD-GĐXD của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP); Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 38/2023/NĐ-CP).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3578/BXD-GĐ có ý kiến trả lời như sau:

Các công trình xây dựng được đầu tư theo cơ chế đặc thù theo quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP là các công trình được đầu tư bằng vốn đầu tư công. Do đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì các công trình này phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp căn cứ quy định nêu trên và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP,  Nghị định số 38/2023/NĐ-CP để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng theo cơ chế đặc thù, đảm bảo tuân thủ pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3578/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)