Bộ Xây dựng cho ý kiến góp ý đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 12/06/2024 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3485/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế góp ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Đồ án quy hoạch).

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát lại số liệu hiện trạng sử dụng đất theo số liệu thống kê, kiểm kê của Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm chính xác. Làm rõ sự phù hợp của số liệu hiện trạng sử dụng đất được thống kê (1.583 ha) theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn với Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Hiên Huế (diện tích đất liền 821,88 ha).

Tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Hiên Huế đã điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch áp dụng tỷ lệ bản đồ 1/10.000. Theo Điều 8 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V có tỷ lệ bản đồ 1/5.000.  Cần rà soát về tỷ lệ bản đồ của Đồ án quy hoạch và các chỉ tiêu dự kiến áp dụng phù hợp với các quy định pháp luật, quy chuẩn hiện hành.

- Bổ sung nội dung phân tích làm rõ cơ sở hình thành đô thị (tiềm năng, động lực phát triển đô thị; mục tiêu, tính chất đô thị; các dự báo chỉ tiêu quy hoạch) trong bối cảnh các quy hoạch cấp trên được phê duyệt (Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

- Bổ sung nội dung đánh giá quỹ đất xây dựng trên cơ sở thực trạng bố trí dân cư, đầu tư xây dựng và khung thiên nhiên. Xác định rõ các khu vực cấm xây dựng, khu vực hạn chế xây dựng.

- Cấu trúc phát triển đô thị dựa trên trục Quốc lộ 49B. Vì vậy các giải pháp định hướng phát triển không gian đô thị phải tính toán, đề xuất giải pháp quy hoạch các nút giao thông tại các điểm giao cắt với Quốc lộ 49B, đảm bảo an toàn giao thông.

- Tổ chức không gian toàn đô thị được bố trí theo hướng không gian mở trên cơ sở khung tự nhiên của hệ thống mặt nước của đầm Thủy Tú, đầm Cầu Hai, hói Lương Viện. Vì vậy, các khu vực dự kiến bố trí các chức năng đô thị có liên quan đến khung thiên nhiên cần làm rõ sự phù hợp với Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Quy hoạch sử dụng đất đô thị cần đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. Diện tích đất nhóm nhà ở hiện trạng trong bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất theo các giai đoạn toàn đô thị không thống nhất với bảng hiện trạng sử dụng đất (trang 28 Thuyết minh). Làm rõ về các loại đất tín ngưỡng, đất nông nghiệp được tổng hợp vào đất nhóm nhà ở hiện trạng và các giải pháp quy hoạch đối với các khu vực nhóm nhà ở hiện trạng, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

- Hiện trạng sử dụng đất xác định có 125,56 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa và nằm rải rác, xen kẽ giữa các khu nhà ở hiện trạng. Tuy nhiên, tổng hợp sử dụng đất toàn đô thị chỉ xác định quy hoạch mới nghĩa trang nhân dân tại thôn Diêm Trường 1 với quy mô 10,63 ha. Cần xác định rõ lộ trình di dời giải tỏa các nghĩa trang, nghĩa địa hiện hữu theo các giai đoạn để đảm bảo tính khả thi của Đồ án quy hoạch.

- Các nội dung định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thống nhất thể hiện đầy đủ theo các giai đoạn quy hoạch và tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Rà soát nội dung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định tại Điều 35 Luật quy hoạch đô thị năm 2009, đảm bảo thống nhất giữa thuyết minh và bản vẽ.

- Thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến đối với Đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 7 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật năm 2018.

 - Nội dung Đồ án quy hoạch cần đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khung quốc gia...). Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu sử dụng trong đồ án quy hoạch; đảm bảo không hợp thức hóa các quy hoạch, dự án không đủ cơ sở pháp lý; chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải Đồ án quy hoạch được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3485/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)