Bộ Xây dựng cho ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng Khu A5.1 và A5.2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Thứ sáu, 14/06/2024 17:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3533/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến về hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (Khu A5.1 và A5.2) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Theo đó, căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng (Khu A5.1 và A5.2) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là có cơ sở.

Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất mục tiêu, tính chất, định hướng phân khu chức năng của Quy hoạch phân khu xây dựng (Khu A5.1 và A5.2) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, phù hợp với các định hướng phát triển không gian theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 (gọi tắt là QHC-2021); khi thực hiện triển khai các quy hoạch trên phải đảm bảo tuân thủ các định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu A5.1 và A5.2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các Sở, ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất rừng, đất an ninh quốc phòng; khi rà soát các quy hoạch, dự án trong phạm vi lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi nghiên cứu phải có giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

Đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng A5.1 và A5.2 (sau đây gọi tắt là QHPK A5.1 và A5.2), đề nghị lưu ý, bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Về dự báo quy mô dân số và chức năng sử dụng đất của QHPK A5.1 và A5.2  cơ bản phù hợp với QHC-2021; theo định hướng của QHC-2021, khu vực này là vùng phát triển đô thị du lịch được đầu tư mới đồng bộ, tuy nhiên các chỉ tiêu đất dân dụng (khoảng 80,5m2/người) và đất đơn vị ở (khoảng 57 m2/người) của đồ án đang cao hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; vì vậy cần rà soát, điều chỉnh để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

- Đối với quy hoạch sử dụng đất:

+ Cần tính toán bổ sung vị trí, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất cây xanh sử dụng công cộng và đất công trình dịch vụ công cộng đối với nhóm nhà ở (lưu ý không lấy các chỉ tiêu đất cây xanh và đất công trình dịch vụ của đô thị vào tính toán chỉ tiêu nhóm nhà ở); trên cơ sở đó rà soát, xác định các chỉ tiêu, quy mô đất cây xanh công cộng, đất công cộng dịch vụ đơn vị ở của từng tiểu khu, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

+ Đề nghị làm rõ cơ sở sử dụng, chuyển đổi khoảng 23,09 ha đất rừng phòng hộ; việc mở rộng quỹ đất du lịch (tại ô đất II-DL01) và đất dịch vụ (tại ô đất II-DV01 và II-DV02) lấn sang vùng mặt nước, tăng diện tích đất xây dựng là chưa phù hợp với QHC-2021.

- Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cần bám sát các định hướng  QHC-2021; bổ sung và làm rõ vị trí, các giải pháp quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; xác định các điểm đấu nối trong và ngoài khu vực quy hoạch, theo từng giai đoạn.

- Đối với quy hoạch giao thông: Do phạm vi quy hoạch có 02 tuyến giao thông đối ngoại (đường ven biển, mặt cắt A-A) và trục chính của Khu kinh tế (mặt cắt 1-1) đề nghị có giải pháp tăng bề rộng 2 tuyến đường gom, hạn chế các điểm  giao cắt trực tiếp với các tuyến trên; rà soát các tuyến đường khu vực phường Hải Hòa để phù hợp với định hướng của QHC-2021; bổ sung vị trí, quy mô các bãi đỗ xe tại các không gian công cộng lớn (quảng trường, di tích…), các khu trung tâm dịch vụ du lịch và tại các bến tầu du lịch.

- Đối với giải pháp san nền, thoát nước mưa cần bổ sung giải pháp quy hoạch kè bảo vệ các khu vực xây dựng; đối với đánh giá môi trường chiến lược cần lưu ý giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, khu vực nuôi trồng thủy sản.

- Về phân kỳ thực hiện quy hoạch: Cần cụ thể khoanh vùng các khu vực xây dựng đợt đầu; các công trình có tính kết nối, mang tính động lực.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3533/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)