Hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ năm, 30/05/2024 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 105/NST-DA ngày 24/4/2024 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Sông Thương về việc sử dụng chi phí quản lý dự án theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 3240/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 83, Điều 83a Luật Xây dựng và Điều 35 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Trong quá trình thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

3. Chủ đầu tư sử dụng chi phí quản lý dự án cho các công việc được quy định tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; chi phí quản lý dự án được xác định theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

4. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3240/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)