Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chi phí đầu tư các dự án

Thứ ba, 06/12/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5535/BXD-HĐXD gửi Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chi phí đầu tư các dự án thành phần của Tổng cục Thống kê.

Theo nội dung văn bản số 1889/TCTK-KHTC ngày 18/11/2022 của Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án (08 dự án nhóm B, 04 dự án nhóm C) và tại quyết định chủ trương đầu tư phân chia thành 122 dự án thành phần (dự án nhóm C) để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc các Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện và phân kỳ thời gian thực hiện của từng dự án thành phần, quy định mỗi dự án thành phần được quản lý thực hiện, hoàn thành, đưa vào sử dụng hoàn toàn độc lập với nhau.

Điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14) quy định: "Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập". Do vậy, trường hợp 12 dự án nêu trên được phân chia thành 122 dự án thành phần để quản lý thực hiện, hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng hoàn toàn độc lập với nhau thì việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng của từng dự án thành phần được thực hiện như đối với một dự án độc lập theo các quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo việc phân chia dự án phải thuận tiện, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5535-BXD-HDXD_06122022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5535/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)