Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

Thứ hai, 17/06/2024 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 576/QĐ-BCĐCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Kế hoạch đặt mục tiêu là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (với vai trò là Thành viên ban chỉ đạo) trong việc triển khai chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hoạt động đặt ra là thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng; Nâng cao năng lực quản trị số ngành Xây dựng; Tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; cung cấp dữ liệu mở Bộ Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng; Ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai phát triển hạ tầng số tại cơ quan Bộ Xây dựng;  Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng các mục tiêu đề ra của Chính phủ. 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được hoàn thành phê duyệt cấp độ…

Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng giao Trung tâm Thông tin là đơn vị thường trực, đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch; Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai các giải pháp để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; Phối hợp với Văn phòng Bộ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch và Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng tháng, hàng quý kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh cần xem xét giải quyết cho Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các thông tin, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng về kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao; Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch; Cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp thực hiện để triển khai đối với các nhiệm vụ được phân công và chủ động đề xuất với Trưởng ban các vấn đề phát sinh, cần chỉ đạo và phối hợp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)