Đảng bộ Bộ Xây dựng: Bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm công tác dân vận

Thứ hai, 13/05/2024 10:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận nhằm bồi dưỡng nâng cao, nhận thức, trách nhiệm và phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Ngày 11/5, tại tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024. Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy viên, cán bộ giúp việc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ và các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.


Đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung công tác dân vận tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ - Vũ Quang Tiến cho biết, năm 2024 là năm “tăng tốc” thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với quyết tâm cao, Đảng ủy Bộ Xây dựng kết hợp với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tập huấn công tác dân vận là dịp bồi dưỡng nâng cao, nhận thức, trách nhiệm và phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt Chuyên đề 1 về Công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, nêu rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận, trong mọi giai đoạn của cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận.

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, muốn vậy phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận.

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác dân vận của Đảng chưa đầy đủ và sâu sắc, ở nhiều nơi cấp ủy, chính quyền còn ít quan tâm đến công tác này. Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”.

Bên cạnh, trong quá trình đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát sinh nhiều vấn đề mới, cơ cấu các giai tầng xã hội đã có nhiều biến đổi, với những đặc điểm, các xu hướng quan tâm, lợi ích khác nhau; sự phân hóa giàu nghèo bắt đầu xuất hiện dẫn đến sự phân hóa về lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền; ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động phức tạp đến công tác vận động quần chúng.


Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao trách nhiệm công tác dân vận của đảng bộ cơ sở

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối - Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh, lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chi bộ, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến về chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hằng năm; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra như: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hằng năm; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý kiến nhận xét, phê bình sự lãnh đạo của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong các dịp tổng kết năm, đại hội đảng bộ, chi bộ; dựa vào các đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến về việc xử lý kỷ luật đảng viên, bố trí đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo của đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và giới thiệu nhân sự cấp ủy.

Vận dụng linh hoạt các bước công tác: điều tra, nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền, tổ chức huấn luyện và hướng dẫn hành động cho phù hợp với thực tiễn...


Quang cảnh Hội nghị.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - nền tảng pháp lý quan trọng

Tại Chuyên đề 2 về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh, nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ.

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối - Đinh Xuân Tùng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 là bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động; Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...


Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó là việc thực hiện pháp luật về dân chủ trên tất cả các lĩnh vực ở cơ sở không chỉ giúp pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, nhân dân tự mình làm chủ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội mà còn là nơi giám sát và phản ánh chất lượng, tính khoa học, khả thi, gần dân đối với các đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ cơ sở cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó, vận dụng kiến thức đã thu được vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: tapchixaydung.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)