Nghiệm thu Đề tài do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện

Thứ bẩy, 02/01/2021 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - ông Vũ Ngọc Anh –Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo Hội đồng, Ths.Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, chủ nhiệm đề tài cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề nhà ở đối với đời sống nhân dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, trong từng giai đoạn khác nhau, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về nhà cho các đối tượng này. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng với nhiệm vụ mới, việc đánh giá, tổng kết các cơ chế, chính sách về nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở đề xuất các sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, viên chức có thể tạo lập chỗ ở an toàn, ổn định, góp phần thực hiện chiến lược về cán bộ của Đảng theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị là rất cần thiết.

Sản phẩm của đề tài là báo cáo tổng hợp, nội dung bao gồm 6 phần. Phần 1: Nghiên cứu phân tích các quy định chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. Phần 2: Nghiên cứu, đánh giá kết quả và tình hình triển khai thực hiện chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. Trong cả phần 1 và 2, nhóm đề tài đã nghiên cứu theo 4 giai đoạn tương ứng với 4 mốc thời gian (từ năm 1975 đến trước khi có pháp lệnh nhà ở năm 1991; từ năm 1991 đến trước khi có Luật Nhà ở năm 2005; từ năm 2005 đến trước khi có Luật Nhà ở năm 2014; từ năm 2014 đến nay). Phần 3: Các khó khăn, vướng mắc khi triển khai áp dụng các chính sách về nhà ở cho cán bộ công chức viên chức theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Phần 4: Kinh nghiệm chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức tại một số quốc gia. Phần 5: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan. Phần 6: Đánh giá tác động của các nhóm giải pháp; đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, hai ủy viên phản biện là ông Lê Cao Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) và ông Nguyễn Phạm Quang Tú – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cùng các thành viên Hội đồng đánh giá: các tác giả đã có nhiều công sức thu thập số liệu và nghiên cứu vấn đề một cách nghiêm túc. Đề tài đã hệ thống hóa một cách tương đối rõ nét cơ chế, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ phát triển của đất nước. Qua thực tế theo dõi, kết hợp với kết quả điều tra, khảo sát, nhóm đề tài đã chỉ ra được một số bất cập trong việc triển khai áp dụng các cơ chế chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Đề tài cũng đề xuất được một số nội dung nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức. Các nội dung đề xuất có đánh giá tác động nhằm tăng tính khả thi và giải pháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho việc xây dựng chính sách, quản lý việc phát triển về nhà ở nói chung, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức nói riêng một cách khoa học và bám sát thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả chủ yếu đã đạt được, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để nhóm hoàn thiện hơn đề tài. Theo đó, báo cáo tổng hợp nên tách riêng phần Mở đầu, nêu sự cần thiết, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài để người đọc dễ theo dõi. Đồng thời cần bổ sung thêm phần Kết luận và Kiến nghị. Một số nội dung cụ thể trong báo cáo tổng hợp cũng được các ủy viên Hội đồng đưa ra trao đổi, thảo luận với nhóm tác giả.

Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu, với kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)