Triển lãm tư liệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”

Thứ năm, 21/01/2021 13:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Triển lãm tư liệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang tên “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức được khai mạc vào ngày 20/1.

Triển lãm giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung

Triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Triển lãm giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; (2) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; (3) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; (4) Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Các tư liệu trong Triển lãm phản ánh một cách chân thực và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản; các Cương lĩnh, Điều lệ, Sách lược, Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là bộ Văn kiện đầy đủ của các kỳ Đại hội Đảng.

Bên cạnh sách, báo, Triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh, phim tài liệu giới thiệu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cống hiến to lớn của các đồng chí Lãnh đạo Đảng cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)