Năng lực hoạt động đăng tải công khai trên trang web

Ngày cập nhật: 30/09/2021

Hỏi: (Công ty Cổ phần Cửa Việt - dzungce07@gmail.com)

Vừa qua, trong quá trình tham dự các gói thầu tư vấn giám sát, một số địa phương yêu cầu Công ty chúng tôi phải có năng lực đăng tải công khai trên trang web của Cục Quản lý hoạt động xây dựng đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

Do trang web này hiện đăng tải không đầy đủ năng lực hoạt động của Công ty (Công ty CP Cửa Việt có Mã chứng chỉ HAN-00023147, Mã DN 0102065447)

Công ty CP Cửa Việt (mã số DN 0102065447) được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động theo các quyết định sau của Giám đốc Sở Xây dựng Tp. Hà Nội:

Quyết định số 299/QĐ-SXD ngày 10/4/2019

Quyết định số 437/QĐ-SXD ngày 22/5/2019

Quyết định số 643/QĐ-SXD ngày 28/6/2019

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021

Theo các quyết định trên, phạm vi hoạt động xây dựng của Công ty bao gồm các lĩnh vực:

-Khảo sát địa chất

-Quản lý dự án công nghiệp nhẹ

-Thiết kế, thẩm tra TK dân dụng, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp nhẹ

-Giám sát dân dụng, công nghiệp nhẹ

-Thi công dân dụng và công nghiệp nhẹ

Tuy nhiên, đối chiếu với thông tin trên trang web https://nangluchdxd.gov.vn, lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện đang bị thiếu các nội dung:

-Thiết kế, thẩm tra TK dân dụng hạng II

-Giám sát dân dụng hạng II, công nghiệp nhẹ hạng III

-Thi công dân dụng hạng II và công nghiệp nhẹ hạng II

Vậy đề nghị Quý Cơ quan xem xét và cập nhật lên hệ thống. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Cục  Quản lý hoạt động xây dựng qua email và số điện thoại liên hệ trên website nhưng đều không được phản hồi.

Qua sự việc này, chúng tôi thấy có hai vấn đề:

1) Việc đăng tải thiếu thông tin năng lực sẽ ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của các doanh nghiệp;

2) Cục  Quản lý hoạt động xây dựng cần duy trì đầy đủ mọi kênh trao đổi thông tin với cộng đồng xây dựng để phát huy hiệu quả quản lý của Cục, cần cử cán bộ trực điện thoại, trả lời email kịp thời.

Vậy kính đề nghị Bộ Xây dựng - cơ quan chủ quản của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, xem xét, giải quyết các vấn đề trên.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng”. Theo đó, trường hợp Quý công ty đã được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cơ quan này thực hiện đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (địa chỉ: https://www.soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn/trang/thong-tin-nang-luc-cac-don~vi- hoat-dong-xay-dung/105599) và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng