Thành lập ban Quản lý dự án theo Quy định tại Điều 23, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021

Ngày cập nhật: 12/10/2021

Hỏi: (Trầm Trường Thịnh - truongthinhpqlgt@gmail.com)

Qua nghiên cứu Điều 23, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Hiện nay Cơ quan được giao làm Chủ đầu tư một số dự án Duy tu, sửa chữa trong tỉnh nên muốn thành lập một Ban Quản lý dự án hoạt động chuyên trách trực thuộc Chủ đầu tư để quản lý dự án các dự án nêu trên. Tôi xin hỏi Bộ xây dựng về quy trình để thành lập ban này?

Trả lời:

Người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Đối với hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án được quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư không thực hiện việc thành lập Ban quản lý dự án; căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư phân công trách nhiệm cụ thể các cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoặc có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để tham gia quản lý dự án.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng