Chứng chỉ hoạt động thẩm tra

Ngày cập nhật: 30/09/2021

Hỏi: (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh - tuvanquockhanh@gmail.com)

Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hạng 1, số chứng chỉ : BXD-00003945, trong chứng chỉ được cấp có ghi: Phạm vi hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi): Hạng 1.

Xin hỏi quý bộ: Nội dung ghi trong chứng chỉ nêu trên thì công ty chúng tôi có được thẩm tra công trình NN&PTNT (Thủy lợi): Hạng 1 hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 và Mục 3.7 Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây đựng thì trường hợp tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi) thì được tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình thủy lợi.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng