Năng lực của đơn vị thực hiện thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở

Ngày cập nhật: 18/06/2021

Hỏi: (Hồ Đức - Duchok381991997@gmail.com)

Công ty tôi đang đầu tư một dự án xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn tự có của công ty (vốn tư nhân). Sau khi thiết kế cơ sở đã được thẩm định tại Sở Xây dựng TPHCM, chúng tôi đã phát hành thiết kế bản vẽ thi công, thuê một đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, sau đó chủ đầu tư đã làm báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14  và hoàn tất các hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên khi liên hệ với Sở Xây dựng để nộp hồ sơ, thì phía Sở Xây dựng yêu cầu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải do 1 đơn vị có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thực hiện, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện thẩm định.

Vậy cho tôi hỏi yêu cầu của Sở Xây dựng về điều kiện năng lực của chủ đầu tư khi thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở là phải có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế là đúng hay sai? Nếu là đúng thì điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện thẩm định sau thiết kế cơ sở được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Rất mong nhận được sự phản hồi của Qúy cơ quan có thẩm quyền, để doanh nghiệp chúng tôi có cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Trả lời:

Theo nội dung hỏi tại Văn bản, Dự án sử dụng vốn khác, được đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, việc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được  sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Kết quả thẩm định và phê duyệt của Chủ đầu tư thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định này).

Quý công dân căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng