Năng lực cán bộ phụ trách thanh toán hợp đồng, thanh quyết toán công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 16/06/2021

Hỏi: (Trần Mạnh Hùng - kstranmanhhung@gmail.com)

Cán bộ phụ trách thanh toán hợp đồng, thanh quyết toán công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc phòng Tài chính - Kế toán Ban Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án thành lập theo quyết định của UBND thành phố/huyện) có cần chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh quyết toán công trình hay không? Ngoài ra, có yêu cầu nào khác về năng lực hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Khoản 3 Điều 22. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận”.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng