Kết luận thanh tra số 206/Kl-TTr ngày 16/5/2017 đối với BQL dự án 4 - Tổng cục đường bộ Việt Nam trong công tác QLDA đầu tư xây dựng và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200(14/09/2017)

Kết luậnthanh tra số 206/Kl-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý dự án 4 - Tổng cục đường bộ Việt Nam trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200.  

<<1...5678...20>>
Tìm theo ngày :