Thông tư 34/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị(03/10/2009)

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị. Thông tư này quy định một số điểm như sau :

Tìm theo ngày :