Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11(12/05/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) làm cơ sở cho địa phương thực hiện đúng quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 92/BND ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định rõ trách nhiệm phê duyệt nhiệm vụ và đồ án đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng làm căn cứ để thực hiện theo quy định của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với các nội dung kiến nghị sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/202 với nội dung kiến nghị :“Đề nghị trình Quốc hội ban hành Luật Phát triển đô thị và Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Nhà ở.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020 với nội dung kiến nghị: Hiện nay quy định mức kinh phí hỗ trợ người có công làm nhà mới là 40 triệu đồng/nhà; sửa chữa nhà là 20 triệu đồng/nhà. Đề nghị xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ người có công làm nhà mới lên ít nhất là 70 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà là 40 triệu đồng/nhà để phù hợp với thực tế giá cả thị trường hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung khái niệm về 2 loại dự án đầu tư khu đô thị và đầu tư xây dựng nhà ở để các địa phương có cơ sở phân loại và thực hiện vì trình tự, nội dung thực hiện 2 loại dự án trên khác nhau, các quy định tại Luật Nhà ở và Luật Xây dựng chưa có sự phân định rõ ràng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị:“Sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công cũng như đầu tư ngoài vốn ngân sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa  do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn nội dung phân cấp theo các nội dung tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Trường hợp Bộ Xây dựng không hướng dẫn thì có văn bản ủy quyền cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung phân cấp nêu trên”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo của một số luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nhất là Luật Đất đai, Luật Xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) để đảm bảo các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật, triển khai, tránh lúng túng và chậm chễ tiến trình đầu tư xây dựng (quy định chi tiết về loại công trình, lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; quy định chi tiết dự án đầu tư quy mô lớn; hướng dẫn hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang theo văn bản số 95/VPCP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị:“Đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ quy hoạch, để việc tiếp nhận sản phẩm quy hoạch thực hiện thuận lợi tại địa phương.”

<<1...4567...57>>
Tìm theo ngày :