Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(31/08/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, vì hiện nay với mức hỗ trợ xây dựng 1 nhà ở hộ nghèo là thấp so với giá cả và chi phí”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ được tổng hợp bổ sung sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 720/BDN ngày 12/8/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri huyện Cẩm Khê phản ánh: Hiện nay, tuy Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nội dung hỗ trợ nhà ở nhưng phạm vi, đối tượng thụ hưởng chỉ dành cho các hộ nghèo sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa các huyện nghèo. Đối tượng là hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm, dột nát tại các khu vực khác, nhất là khu vực nông thôn miền núi không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thôn, xã miền núi chưa đạt tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% số hộ trở lên) còn rất lớn. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ ban hành, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát cho các đối tượng trên trong giai đoạn 2021-2025 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các Chương trình, Đề án, chính sách khác”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; theo đó, mức hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo là 40 triệu đồng và sửa chữa là 20 triệu đồng. Với mức dự kiến hỗ trợ nêu trên sẽ rất khó khăn trong việc xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; hơn nữa là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nên rất khó khăn về kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở. Vì vậy kiến nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ xây mới lên 70 triệu đồng, sửa chữa 40 triệu đồng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị như sau: “Hiện nay thị trường bất động sản, giá nhà đất liên tục biến động và tăng cao. Kiến nghị có giải pháp kiểm soát, ổn định thị trường.”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng có cơ chế phù hợp, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tại các khu vực đô thị tập trung theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu bức thiết của Nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với các nội dung kiến nghị (câu số: 24, 37, 38, 39) như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị sớm có rà soát điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014; xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với Dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn II; cần có quy định kèm theo cơ chế chính sách động viên, khuyến khích nhân dân thay đổi thói quen táng người quá cố, tăng cường hỏa táng, đảm bảo tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện – Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP như sau: “2. Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 của Luật số 03/2022/QH15, khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở, có đủ điều kiện theo điều 21 của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan và được chấp thuận chủ trương đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư đó được xác định là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thì nhà đầu tư đó là chủ đầu tư dự án”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tới theo Văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình, không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp tại điểm b, khoản 3, Điều 67, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”.

Tìm theo ngày :