Các Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng đã được Bộ Xây dựng chấp thuận bằng văn bản(09/12/2015)

1. Viện Khoa học công nghệ xây dựng-Bộ Xây dựng - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viênMiền Bắc:+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;+Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Phân tích hóa nước cho xây dựng.Miền Trung:+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu -kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường.Miền Nam:+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi.2. Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL 3 - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng;+Thử nghiệm bê tông và cốt liệu cho bê tông và vữa;+Thử nghiệm vữa xây dựng; +Thử nghiệm tính chất cơ lý của bê tông nhựa và vật liệu chế tạo bê tông nhựa;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm tính chất hóa học các vật liệu dùng trong xây dựng: Xi măng, cốt liệu bê tông, nước dùng trong xây dựng;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+ Kỹ thuật giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ.3. Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHQG TPHCM- Đào tạo thí nghiệm viên cơ lý đất trong phòng 4. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng - Đào tạo quản lý PTN5. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO - Tổng cty VLXD số 1 - Đào tạo thí nghiệm viên+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông+ Gốm sứ và vật liệu chế tạo gốm sứ6. Viện Khoa học và công nghệ hàng không - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+ BT và vật liệu chế tạo bê tông+ Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường7. Trung tâm KHCN& Tư vấn đầu tư - Trường ĐHBK Đà Nẵng - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+ Thí nghiệm đất xây dựng+ Thí nghiệm VLXD (cát, đá, xi măng)+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông+ Thí nghiệm nhựa và bê tông nhựa+ Thí nghiệm nước xây dựng và môi trường+ TN vật liệu kim loại và liên kết hàn+ TN không phá hủy - NDT8. Trung tâm Khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam - Đào tạo thí nghiệm viên+ Thí nghiệm vật liệu xây dựng: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông và hỗn hợp bê tông; Gạch xây dựng;+ Thử nghiệm thép xây dựng.9. Trường Trung cấp giao thông vận tải Miền Bắc - Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa, nhựa bitum và vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa;+Phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng; +Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+Quan trắc công trình;+Thử nghiệm kết cấu áo đường tại hiện trường.10. Viện Kỹ thuật xây dựng - Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;+Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Phân tích hóa nước cho xây dựng.  

1
Tìm theo ngày :