Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng(17/05/2021)

Để hoàn chỉnh dự thảo QCVN 02 trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Tìm theo ngày :